Malá nápověda a tipy

 

Track Logging Záznam (logování trasy)

Parametry tohoto procesu jsou specifikovány v menu File / Configuration / Tracks.

Tracklog může být zapnut nebo vypnut použitím volby v menu File / Track Log.

Track ParametersV konfiguraci trackloggingu nastavte vzdálenost logování File Log Dist přinejmenším 500 metrů kvůli tomu, abyste měli jistotu, že nebude nahráno příliš mnoho bodů. Vzdálenost záznamů do souboru určuje vzdálenost záznamu trasových bodů do paměti PDA. Jestliže jsou v konfiguraci zvoleny kilometry, pak je vzdálenost v metrech. Vložení nuly záznam vypne. Volba příliš krátké vzdálenosti vytváří velké datové soubory se záznamem prošlé trasy. (Je vhodné, abyste si pokusně vyzkoušeli, s jak velkým souborem nemá ještě váš přístroj problém. Osobně pracuji na PDA, taktovaném na 416 MHz a nemám problém ani se 100 metry). Záznam tracku lze zapnout/vypnout volbou File -> Track Log -> Log Track to File. Je třeba si uvědomit, že záznam trasy používá automatickou metodu ukládání bodů, která zpočátku dělá začátečníkům problémy v pochopení, ale později uznáte, že metoda je to perfektní. Nový bod se uloží, když:

  • - je překročena nastavená vzdálenost záznamu
  • - změna směru je větší než 7,5 stupňů
  • - změna rychlosti je větší než 5 km/h nebo větší než 15%.

Pokud tedy jdete rovnoměrnou rychlostí po přímce, uloží OziExplorer pouze dva body - počáteční a koncový, pokud nepřekročíte některou z podmínek výše uvedených. Pokud tedy jdete po přímce, je překročena po 500 metrech první ze tří podmínek. Na záznam bodu v programu stačí kterákoli z nich, tj. celková vzdálenost, změna úhlu (tj. zatočíte více než 7.5 stupně) nebo změníte rychlost o nastavenou hodnotu. Nastavení správné vzdálenosti File Log Dist je podmínkou efektivního filtrování - pokud je vzdálenost příliš malá, nedovolí efektivní filtrování (dlouhé přímé části trasy budou mít příliš mnoho bodů záznamu).

Nastavte a držte Track Tail ("trasový ocásek") tak krátký jak je to možné - jeho délka má vliv pro včasnou aktualizaci obrazovky při poziční změně.


Distance Measurement (Měření vzdáleností)

Záznam trasy je možné používat k tomu, aby mohla být změřena vzdálenost mezi 2 body:Track Toolbar

  • Zobrazte nástrojovou lištu Track Toolbar (View / Toolbars menu)
  • Klikněte na tlačítko záznamu stopy , dokud nemáte volnou trasu aktivní
  • Použijte přidávací tlačítko nebo vkládací tlačítko pro přidání dráhových bodů mezi 2 zvolenými body
  • Kliknutím na tlačítko listu záznamu trasy získáte měřenou vzdálenost, danou zvolenými body trasy.

Ukažme si to na malém příkladu, který vše osvětlí. Chceme zjistit, kolik metrů budeme muset ujít na krátké trase přes pole.

Zadejme výše zmíněným postupem pomocí tlačítka ozice_b_tb_add_trkpt.gif 4 trasové body, které program okamžitě propojuje do trasy (zde modře). Pokud byste zjistili během zadávání nutnost Distance Measurementvložit dodatečně bod mezi dva body už naklikané, použijte vkládací tlačítko ozice_b_tb_insert_trkpt.gif. Po kliknutí na klávesu listu záznamu ozice_b_tb_props.gif ukáže program malou tabulku se souhrnem čísla trasy, souhrným počtem bodů, zvolených na trase a celkovou vzdáleností - v tomto případě 657 metrů.

Distance Measurement_Suma

 


Creating Maps (Vytvoření mapy v ozfx3 souboru)

Autor programu dává "k dobru" několik postupů které on sám používá s mapovými soubory:

  • Nepoužívejte menší měřítkomapy, pokud vám větší stačí. Například raději mapu s měřítkem 1:100 000 namísto 1:50 000 nebo 1:25 000, pokud sjou na ní zobrazeny požadované údaje dost podrobně.
  • Některé mapy byly vytvořeny nebo skenovány ve větším rozlišení (dpi - dot per inch, bodů na palec délky), než bylo potřeba k rozlišení všech detailů na mapě. Výsledkem je potom zbytečně velký mapový soubor. Pro přenastavení rozlišení lze použít možnosti v Img2Ozf konvertoru, který potom redukuje velikost na přijatelnou. Práce s tímto programem však může zpočátku vyžadovat metodu "pokus-omyl", než se s ním naučíte dělat a výsledek uznáte za přijatelný. (Odkazy na Img2ozf - 1 2 3)

Map Scale and Proximity Distances
(Měřítko mapy a blízká vzdálenost bodu - proximity)

proximityPři nastavování vlastností blízké zóny okolo bodu na mapě plánované cesty (proximity), musíte také uvážit, jak velké měřítko mapy používáte. Jestliže zvolíte stejnou vzdálenost (stejný poloměr) proximity pro různá měřítka, dočkáte se různých překvapení - například toho, že se vám kružnice, vyznačující okolí bodu budou při určitém měřítku protínat a nebudou vám tak oznamována různá varovná hlášení, resp. program je bude oznamovat zmatečně, pokud v tomto případě máte trasu příliš lomenou. Je tedy zapotřebí pečlivě plánovat ploměry těchto kružnic.

Pro velká měřítka map (1:100 000 a větší) můžete potřebovat nastavit aktivní vzdálenost bodu (proximity) větší než 1000m, zatímco pro menší měřítka map (typicky 1:25000), může být dostatečný poloměr 200 metrů.


Map Scale and Placing a Waypoint
Měřítko mapy a umístění waypointů (uživatelských bodů zájmu)

Je velmi nepravděpodobné, že se vám podaří správně a hlavně umístit bod v mapě s velkým měřítkem, i když bude ve 100% zoomu. V tomto případě totiž často tvoří přesnou polohu jeden nebo dva pixely, udávající správnou polohu. Když však zvětšíte měřítko zoomu, uvidíte svůj omyl - o kolik moc jste se spletli v udábí polohy.

Při používání velkého měřítka map, kde nastavujete malou vzdálenost bodů, musíte zajistit, aby pozice bodu byla zadána přesně. Proto pro zadávání pozice bodu používejte zoom větší než 100%.  


Hints for Toolbar Buttons (Tipy pro nástrojové lišty)

Platí pouze pro PocketPC.toolbar

Tiskněte a podržte stylus na určité nástrojové liště. Pro uvolnění (bez aktivace), stačí přestat tlačit stylusem.

 

 

(Na připojeném pravém obrázku vidíte zcela netypicky všechny nástrojové lišty, ale zde pouze z důvodů ukázky, jainak se všechny pohromadě nepoužívají).

 


Popup Menus for Map Objects
Vyskakovací (kontextové) menu pro mapové objekty

kontextové menu - mapaKlikněte na určitý bod na mapě (při vypnuté GPS) a chvili (asi tak jednu sekundu) ho na tom místě - bez pohybu - podržte. Vzápětí se objeví tzv. kontextové menu k danému objektu. Menu se mění podle výběru objektu, např. při podržení kdekoli na mapě se ukáže menu, související s mapou - viz obrázek vpravo. Lze například nastavit úroveň zoomu, vytvořit waypoint na pozici, kde jsme předtím podrželi stylus nebo změnit zobrazení mapy na celý displej.

Není nutno volit kontextové menu jen pro mapu. Na prvním snímku je vpravo nahoře vidět i bod (waypoint) WP0. Když podržíte stylus po dobu jedné sekundy právě na něm, uvidíte poněkud jiné menu.

kontextové menu - waypointMůžeme ho například editovat, tj. měnit jméno bodu, resp. jeho souřadnice, vymazat bod, nastavit bod jako cíl následující etapy trasy nebo ho začlenit jako jeden z waypointů plánované cesty.

 

 

 

 

 

 


 

Link: Toulky, wendabr, ailcik, navigace, OziExplorer, OziExplorerCE, Des Newman, ShareIt, GPSproxy, Franson GPSgate, doporučení pro instalaci

 

 

(c) srpen - září 2008 TOULKY team - Brno Medlánky