Menu Soubor (File)

Velmi důležité podmenu, neboť ovládá - mimo jiné - otvírání mapových souborů, prošlých i plánovaných cest, řídí ukládání logovaných údajů a parametrů. Ze tří podmenu na dolní nástrojové liště není rozhodně nejméně důležité, neboť obsahuje také podmenu "Nastavení", resp. "Konfigurace", kde může začátečník zpočátku tápat.

 


OziExplorerCE - menu File - Soubor

Open Map File (Otevřít mapu) - myslí se příslušný mapový obrázek, ke kterému patří dále soubor MAP, ve kterém jsou popsány kalibrační údaje mapy. Verze OziExplorerCE 1.xx.x navíc NEUMÍ otevřít mapy v jiném formátu, než OZFx (OZF2, OZF3). (Verze 2.xx už ano). Pouze stolní verze umí otevřít například i formát JPG. Je to celkem logické, protože OZF formát pracuje lépe s mapami na pomalejších procesorech. Proto s tím počítejte a všechny mapy si předem převeďte do OZFx.

Ještě jednou zdůrazňuji, že mapy musí být zkalibrované, tj. ke každému souboru s koncovkou OZF2 (OZF3) se musí ve složce nacházet ještě soubor s kalibračními údaji s koncovkou MAP. (Ideální je, když mají oba stejné jméno souboru a liší se pouze koncovkou, pak je na první pohled jasné, co k čemu patří).

Open map file

Open Recent Map (Otevřít už v minulosti otevírané mapy). Je to tedy jakási obdoba dříve otevíraných souborů např. u Microsoft Office. S výhodou se využívá tehdy, pokud máte ve složkách několik desítek či stovek map a jejich rolování při výběru by trvalo dlouho.

(V menu lze navíc nastavit, aby se automaticky otevírala poslední používaná mapa, doporučuji nastavit). Při práci GPS se samozřejmě mapy na displeji přepínají podle obdržených souřadnic.


 

Menu Waypoints

Waypointy = překládáme jako uživatelské body nebo body zájmu

Open Map file - otevři mapuCreate Wp at Position (Vytvořit Waypoint na pozici) - na aktuální pozici se vytvoří Waypoint (uživatelský bod) se jménem a popisem). Dodatečně lze měnit všechny parametry waypointu (název i souřadnice). Přidělovat pozici funkci Waypointu může být vhodné z více důvodů - na takový bod můžete zadat v podstatě libovolný název a to kdykoli, takže představivosti se meze nekladou... Rozhodně bych o této možnosti uvažoval minimálně v případě označování důležitých bodů na trase - parkoviště, ze kterého odcházíme a potřebujeme se tam znovu vrátit nebo třeba návrat na chatu, ze které jsme ráno odešli na horskou túru. Na waypoint je totiž možná navigace, takže OziExplorer nás k němu dovede přímo za šipkou....

Waypoint lze vytvořit i přiložením stylusu na displej a jeho podržením.

(Nesmí to však být v režimu zapnuté GPS!) Zde jsem vytvořil uživatelský bod na kótě Malá Baba, od OziExploreru dostal automatické označení WP1. Jestliže na něm ještě jednou (při vypnuté GPS!) podržíte stylus, lze měnit všechny jeho parametry, což je vhodné například při změně názvu waypointu. (Silná červená čára v mapě nemá v tomto případě žádný význam). Tzn. pokud podržím krátkou chvili stylus na bodu WP1, program mi nabídne možnost editovat WP a v následujícím menu mohu pak změnit všechny jeho parametry, tj. jméno, stručný popis bodu a mohu změnit i polohu (souřadnice).

Log Waypoints to File (Ukládat Waypointy do souboru) - po zatržení volby se každý vytvořený bod automaticky přidává do souboru ceWaypoints.wpt. Pokud tento soubor neexistuje, automaticky se vytvoří. Pokud je to povoleno, tak při každém otevření OziExploreruCE se tento soubor sám načte do mapy. Vhodné pro sběr dat v terénu, protože tak máte jistotu, že o žádný nově vytvořený bod nepřijdete).

Save Wp Log File (Uložit soubor se záznamem Waypointů) - umožní uložit implicitní ceWaypoints.wpt do jiného souboru). Navrhne název WpLog+datum+čas.wpt, tzn. pro každé uložení je vždy automaticky jiný název podle času, kdy byl uložen.

Delete Wp Log File (Vymazat záznam waypointů) - Smaže soubor se záznamem uživatelských bodů, tj. faktické vymazání souboru ceWaypoints.wpt. Jestliže povolíte výmaz, bude seznam bodů vymazán a soubor zůstane nový a prázdný!

Load Wp File (Načíst soubor s Wp) - v mapě může být najednou pouze jedna sada Waypointů. Pokud se tedy snažíte otevřít další soubor s WP, přičemž není aktuální stav Wp z mapy uložen, zobrazí se výzva, zda opravdu nechceme změny uchovat)

Save Wp`s from map (Uložit Wp z mapy) – program se pokusí uložit uživatelské body do souboru s přednastaveným jménem (můžete ho samozřejmě změnit).

Clear Wp`s from map (Vymazat Wp z mapy). Program se před vlastním výmazem bodů ještě pro jistotu jednou zeptá

Waypoint List (Seznam Waypointů - uživatelských bodů). V tomto bodě se již přepokládá, že máte body připraveny na nějakém paměťovém médiu a nahráli jste je do paměti počítače.

 • První symbol <> umožní zmenšit tabulku Příkaz „Mapa“ bude hledat mezi mapami tu, na které se nachází souřadnici zvoleného bodu
 • Příkaz „Jdi na“ nařídí programu, aby uživatele navigoval ke zvolenému bodu
 • Příkaz „Uprav“ umožní editovat parametry bodu (viz druhý obrázek)
 • Příkazem „Smaž“ bod vymažete z tabulky waypointů

 


Menu Route (naplánovaná cesta)

 

V tomto bodě předpokládáme, že už máte jednotlivé body (WP), ze kterých se vaše budoucí cesta skládat, připraveny.

Nejlepší způsob vytváření cesty je totiž naklikáníí bodů myší přímo na mapě s větším rozlišením, tj. stolním PC.

I když na malém displeji PDA lze body vytvářet stylusem (perem), rozhodně to není příliš pohodlné a dá se to tak řešit především v nouzi. (Jak se vytváří cesty pomocí navržených uživatelských bodů, si ukážeme v některé z příštích kapitol).

Load Route File – Nahrát plánovanou cestu (tj. soubor s body cesty)

Save Route - Uložit plánovanou cestu (tj. body cesty)

Clear Route from map - Odstranit cestu z mapy

Route Properties - Vlastnosti cesty (Route)

Rev - Obrátit

Silent - Umlčet (neozve se navigační hlasový pokyn)

Wp - Vložit Wp

Edit - Editovat Wp

Delete - Smazat Wp

Up - posunout Wp nahoru

Down - posunout Wp dolu

(Pozn. Posunem WP nahoru nebo dolů v seznamu WP cesty vlastně určujete pořadí, ve kterém tvoří cestu a zároveň ve které se jdou. Změníte-li jeich pořadí za sebou, změníte podstatným způsobem i postup po cestě)

 


Track Log (záznam prošlé trasy)

Log Track to File - Zaznamenávat trasu do souboru (po zatržení volby se body trasy automaticky přidávají do souboru ceTrack.plt. (Pokud tento soubor v té době neexistuje, automaticky se vytvoří.) Vřele doporučuji tuto možnost nechat zatrženou – při dnešní velikosti paměťových karet téměř neexistuje možnost, že byste takovým záznamem kartu zaplnili – typická velikost záznamu v rámci jednodenního výletu je několik málo stovek kilobajtů.

U této možnosti bych se chvíli rád zastavil, aby bylo naprosto jasné, jakým způsobem OziExplorerCE zaznamenává (loguje) prošlou trasu. Záznam probíhá na 2 úrovních – za první bezprostředně do paměti displeje (Mem), což je to, co vidíte na displeji dohromady s mapou, lze tak zaznamenat jakýkoli úsek trasy.

Druhý způsob je vytvořený soubor ceTrack.plt. Ten se na disku vytvoří automaticky a ukládá úplně všechno! To znamená, že tam najdete prošlou trasu i za několik dní a svým způsobem je to taková pojistka před ztrátou dat.

Proto se i v tomto menu odlišují dvě úrovně operací se zaznamenanými údaji – pokud pracujete s podmenu, které má v závorce (Mem nebo paměť), pracujete pouze s běžným záznamem na mapě, nikoli se soubory na disku. Jakákoli vaše operace ovlivní pouze stav displeje, nikoli soubory na disku. Pokud nezvolíte operaci s (Mem, popř. paměť), upravujete přímo soubor na disku a potřeba si dát pozor, abyste nepřišli nepozorností o dat, například přepsáním starého souboru! (Viz hned další možnost menu).

Na horním obrázku vidíte všechny možnosti, oddělené do tří částí – horní je pouze indikační a zatržítko říká, že logování trasy probíhá automaticky. Ve střední části jsou podmenu, pracující přímo se soubory na disku – buďte opatrní! V dolní části jsou možnosti pro operace s daty, nahrávanými pouze do paměti mapy (displeje), proto například poslední možnost sice smaže zaznamenanou čáru trasy na displeji v mapě (obvykle červená tenká čára), ale nesmaže záznam v souboru ceTrack.plt, ten zůstane zachován beze změn.

Save Track Log File - Uložit prošlou trasu do souboru (umožní uložit implicitní ceTrack.plt do jiného souboru.) Tímto způsobem můžete při vícedenním výletu ukládat prošlou trasu za každý den. Program implicitně nabízí jméno souboru, ve kterém ja zakódovaný datum uložení, nicméně nic vám nebrání nazvat si ho při ukládání jinak.

Delete Track Log File - Smazat soubor se záznamem trasy (vymazání souboru ceTrack.plt). Protože se jedná o nebezpečnou operaci s možností ztráty dat, program se ještě jednou zeptá, jestli jste si jistí.

Obr. Stav před výmazem souboru a po něm

Pokud mu to odsouhlasíte, smaže obsah souboru ceTrack.plt. Opatrně, tato operace není vratná! Můžete tak lehce přijít díky nepozornosti o data. (Osobně si raději při vícedenním výletu každý den tento soubor samostatně zálohuji).

Load Track File (Mem) - Načíst soubor se záznamem trasy (Načte soubor se záznamem trasy do paměti (do mapy). Aby bylo překreslování plynulejší i na starších PDA, je délka záznamu omezena na celkový počet 1000 bodů.

Postup si můžeme ukázat na vzorových souborech, které vám (doufám) zůstaly po instalaci OziExploreru stále nesmazané. Nejdříve si nahrajeme vzorovou mapu „demo1a.map“. Bude vypadat nějak podobně, jako druhý obrázek. Nyní nahrajeme záznam trasy, který je také připraven jako soubor „demo1a.plt“ Na posledním obrázku je vidět červená stopa zaznamenané trasy. (Barvu lze změnit, ale to nedoporučuji). Takže pokud vám někdo pošle záznam trasy v souboru *.plt, můžete se podívat, kde všude se ten dotyčný pohyboval. Mapa se zde neukazuje celá, pokud máte vypnutou GPS, můžete s ní hýbat do stran. Předpokladem je ovšem mít i mapu pro dané území, jinak se vám zobrazí pouze červená čára. V některé z dalších kapitol si ukážeme, jak navázat tento záznam například na mapy na Googlu či jinde.

Save Track Log (Mem) - Uložit soubor se záznamem trasy. Uloží soubor se záznamem trasy. Jestliže chcete zaznamenat celou cestu, použijte předvolbu "Log Track to File". Počet zaznamenaných bodů pak bude omezen jen pamětí PDA. Maximum 1000 bodů zobrazených (viditelných) v mapě souvisí s rychlostí překreslování grafických dat a lze ho měnit úpravou v nastavení tzv. ocásku stopy (Track Tail).

Clear Track Log (Mem) – Smazat záznam trasy z paměti mapy. Záznam tedy zmizí pouze na displeji, ale v souboru zůstane. Domácí úkol: zkuste si tímto způsobem smazat nahraný záznam z předešlého bodu. Displej bude čistý, pouze s mapou, ale soubor „demo1a.plt“ na disku bude také neporušen.

(viz odkaz na diskuzní fórum)


 

Menu Upload/Download

 

Upload/Download – Nahrát/Stáhnout (Spustí program OziCEgps pro výměnu uživatelských dat s GPS Garmin, Magellan a Eagle). První možností posíláte data do GPS, druhou naopak poskytuje GPS data vašemu počítači. Pokud jako já používáte jinou GPS než Garmin (v mém případě buď interní GPS v PDA Asus nebo externí GPS Evolve přes Bluetooth, tak je toto podmenu pro vás nezajímavé. V případě, že máte Garmin přístroj, lze obousměrnou komunikaci využít až po nastavení technických parametrů přístroje, tj. především typ, číslo portu a rychlost komunikace.

Poznámka: vlastnící PDA, kteří nemohou přímo komunikovat se svými přístroji přes tento program, mohou používat buď originální způsob přenosu pomocí Activ Sync nebo ještě lépe nadstavbu (plugin) programu Total Commander s názvem "WinCE_plugin". Ten umožní přímé napojení paměťových jednotek PDA na PC a kopírování dat z jednoho přístroje na druhý podobným způsobem, jako při FTP přenosech.

V okně Total Commandru se potom PDA zobrazuje třeba takto:

a po kliknutí se složka WinCE otevře a můžeme kopírovat, co jen hrdlo ráčí:


 

Menu Configuration - Konfigurace

(File – Configuration, resp. Nastavení)

 

  • General Settings – Obecné nastavení OziExplorerCE.

  • Zde jsou vám nabídnuty možnosti základního nastavení programu:

general_settingsNa prvním záložce volíte formát souřadnic, které chcete využívat. OziExplorerCE umí pracovat se všemi základními formáty a plynuje mezi nimi přepínat. Lze tedy nahrát data v jednom formátu, následně formát přepnout a číst v jiném formátu. Pokud využíváte GPS ke geocachingu, pravděpodobně budete mít nastaven formát „Deg.Min“, tzn. že sekundy budou přepočítány na desetiny minut. Tento formát se používá například v souborech GPX, předávající GPS údaje o souřadnicích keší.

Další údaj bude standardně nastaven na „WGS84“, což je formát, ve kterém jsou předávána data z GPS. Pokud budete vlastnit některé starší kalibrované mapy ze socialistické ČSSR, resp. Na vojenském základě z doby Varšavské smlouvy, bude možná třeba nastavit jednu z těchto možností „Pulkovo1“, „Pulkovo2“ nebo „S42“. Pokud máte nastaven špatný formát, poznáte to okamžitě na to, že šipka na mapě je „ujetá“ o poměrně velkou vzdálenost bokem. (podrobnější údaje hledejte zde)

  Pozn. Jak poznat ve kterém formátu je mapa tzv. zkalibrovaná? U každého obrázku mapy musí být soubor s koncovkou „map“. Když ho otevřete, v hlavičce naleznete údaje, který formát byl použit pro kalibraci, tj. přiřazení zeměpisných souřadnic v určitém datovém formátu.

Další zatržítko pouze říká, že při spuštění OziExploreruCE se má automaticky načíst naposledy používaná mapa. (Doporučuji – předejdete tím prázdnému displeji).

Poslední zatržítka aktivujeme tehdy, pokud chceme při spuštění OziExploreru načítat automaticky seznam uživatelských bodů (waypointy v souboru ceWaypoints.wpt) nebo záznam prošlé trasy (soubor ceTrack.plt).

(podrobnější údaje hledejte zde)

zommNa druhé záložce volíte, jaké stupně zoomu budou standardně nastaveny. Následně je využíváte pomocí ikon pro ovládání zoomu (zvětšen/zmenšení) v dolní liště. (Viz obrázek). Pokud si myslíte, že některý ze stupňů nepotřebujete, lze ho samozřejmě vynechat. Velmi dobré je nechat ztržítko i u funkce Smooth Zoom, která se stará o "vyhlazování " mapy při zmenšení. (podrobnější údaje hledejte zde)

 

othersPrvní zatržítko určuje, že zároveň se spuštěním programu OziExplorerCE budou načítána data, posílaná z GPS. (Ta musí být zapnutá, jestliže máte integrovanou GPS, bude automaticky spuštěna). Druhá možnost nastavuje čas podle GPS, nikoli podle počítače, třetí zapíná možnost "prstového" ovládánání pomocí speciální obrazovky, rozdělené do devíti obdélníčků. Předposlední zatržítko nařizuje programu nereagovat na "šetřící" režimy PDA a poslední možnost zobrazuje v číselné podobě souřadnice X,Y bodu na obrazovce, kde se dotknete stylusem (ne zemepisné, ale displeje). (podrobnější údaje hledejte zde)

systemNa záložce System se nastavují velikosti písmen, použité při popisu map.

Zoom Font- Velikost písma, použitého pro zobrazení procent zoomu na displeji. Pokud použijete velikost 0 (nula), nebude se velikost zoomu zobrazovat na displeji, získáte více prostoru pro obrázek mapy. Map Name Font - Velikost písma, použitého k zobrazení názvu mapy. Jestliže použijete velikost 0 (nula), nebude se název mapy zobrazovat na displeji, získáte více prostoru pro obrázek mapy. Toolbar Auto Hide- Automatické schování nástrojové lišty (při pohybu mapy s GPS). Jak si později ukážeme, pokud lištu s nástroji (dole pod menu) přímo nepotřebujete, šetříte si tak zabrané místo na displeji a to větší máte zobrazenu plochu mapy. (podrobnější údaje hledejte zde)

 • maps_and_dataMap & Data Files - Soubory s mapami a daty. Můžete - stručně řečeno - nastavit až 6 cest, kde bude program hledat vaše mapové soubory. Stanovení položek věnujte pozornost, při hledání mapy je program prohlíží v tom pořadí, jaké jste nastavili. Zatržítkem potom určujete, která z nich je aktivní, tj. kterou má má program prohledávat. (Defaultně všechny). (podrobnější údaje hledejte zde)
 • map_image_filesMap Image Files - Soubory s mapovými obrázky - alternativní varianta zadávání mapových souborů tehdy, pokud používáte například výměnná média, tj, nemáte vždy pevnou a stejnou adresářovou strukturu, ve které bude program hledat mapy.
 • (podrobnější údaje hledejte zde)

   

   

  NMEA (GPS)

  • Port Settings - Nastavení portu nmea_configuration
   • Communication Port - Komunikační port (nastavit dle skutečnosti - u GPS připojené do konektoru PDA kabelem COM1, pro GPS karty zpravidla COM4 nebo COM5 u emulace COM pro bezdrátový BT často COM5 nebo COM8)
   • Baud - Rychlost přenosu v bitech za sekundu (přenos po drátech nastavit 4800, BT většinou 115200)
   • Sentence - Věta (typ/název používané věty NMEA - volit GPRMC)
   • GPS NMEA Output Datum - Elipsoid použitý připojenou GPS v NMEA výstupu (nechat WGS84)
  • Other - Ostatní (podrobnější údaje hledejte zde)

   

 • Moving Map - Pohyb mapy
  • Operation - Činnost moving_map
   • Screen Update - Obnovení obrazovky (1 => při každé NMEA sentenci, 2 při každé druhé,...)
   • Screen Position - Pozice obrazovky (v režimu posunu mapy s použitím GPS nastaví vzdálenost mezi polohou a okrajem výřezu mapy)
   • Mode - Režim (Volba Air - vzduch, Marine - moře, nebo Land - země. Změní terminologii použitou programem, vzhled a způsob označení směru při navigaci po Route - naplánované cestě)
  • Pointer - Ukazatel
   • Pointer Style - Tvar ukazatele (volba mezi Circle - kruh, Arrow - šipka a Additional Pointers - další (uživatelské) ukazatele)
   • Pointer Color - Barva ukazatele
   • Pointer Size - Velikost ukazatele
   • Solid Pointer - Neprůhledný ukazatel
  • Detailed Map - Podrobnější mapa
   • Load Detailed Map - Načtení podrobnější mapy
   • Interval - Interval (časový interval (ve vteřinách) kontroly existence podrobnější mapy pro aktuální pozici) (podrobnější údaje hledejte zde)

    

  Tracks - Záznamy trasy pohybu tracks

   • Log - Záznam
   • User track 1 až 5 - Uživatelský track
   • Track Color - Barva tracku
   • Track Width - Šířka tracku
    • File Log Dist - Vzdálenost záznamů do speciálního souboru (určuje vzdálenost záznamu trasových bodů do paměti PDA. Jestliže jsou v konfiguraci zvoleny kilometry, pak je vzdálenost v metrech. Vložení nuly záznam vypne. Volba příliš krátké vzdálenosti vytváří velké soubory. Záznam tracku lze zapnout/vypnout volbou File -> Track Log -> Log Track to File. Záznam trasy používá automatickou metodu ukládání bodů. Nový bod se uloží, když:
     - je překročena nastavená vzdálenost záznamu
     - změna směru je větší než 7,5 stupňů
     - změna rychlosti je větší než 5 km/h nebo větší než 15%.
    • Mem Log Dist - Vzdálenost záznamů do mapové paměti (záznam viditelný na mapě - platí totéž, co u záznamu do souboru)
    • Track Tail - Stopa tracku (Je to délka (počet bodů) trasy uložená do paměti. Stopa je zobrazena na displeji za značkou polohy. Nemá to žádný vliv na záznam trasových bodů do souboru (viz výše). Maximálně se do paměti vejde 1000 bodů. Stopa se překresluje při každém načtení pozice. Pokud je stopa příliš dlouhá, může překreslení trvat déle, než je interval do načtení další pozice. Ta se v takovém případě ztratí.
    • Track Color - Barva tracku - trasy
    • Track Width - Šířka tracku - trasy (podrobnější údaje hledejte zde)

     

  Waypoints - Waypointy (uživatelské body)

   • waypointsSymbol Size - Velikost symbolu
   • Font Size - Velikost popisu
   • Check Proximity - Označit blízkost (jestliže je vybráno, vzdálenosti k waypointům jsou označeny tak, aby bylo vidět, zda aktuální GPS poloha je uvnitř předvolené zóny okolo bodu. Pokud ano, ozvou se 4 pípnutí)
   • (podrobnější údaje hledejte zde)

    

  Route - Cesta (naplánovaná)

    • Display - Zobrazení route_configuration

  •  Symbol Size - Velikost symbolu

  •  Font Size - Velikost popisu

  •  Line Width - Šířka čáry

  •  Route Line Color - Barva čáry cesty

  •  Route Wp Color - Barva Waypointu cesty

  •  Route textColor - Barva popisu cesty

  (podrobnější údaje hledejte zde)

   

    • Proximity - Přiblížení (kruhová oblast okolo bodu cesty)

  •  Auto Prompt - Automatické připomenutí route_proximity

  •  Proximity - Vzdálenost (nastavení oblasti v metrech)

  •  Sound repeat - Opakování zvuku (počet)

  •  Say Distance - Říci vzdálenost

  •  Check Wp Passed - Zvolit minutý waypoint (když je zatrženo a mineme oblast bodu, chová se jako bychom ji neminuli)

  (podrobnější údaje hledejte zde)

   

    • Options - Volby route_options

  • Use Auto Zoom - Použití automatického zvětšení (mapa se zvětší při vstupu do blízké oblasti (proximity) bodu)

  •  Zoom Value - Hodnota zvětšení (%)

  (podrobnější údaje hledejte zde)

   

   

  • Navigation - Navigace
   • navigationDraw Nav Line - Vykreslit navigační linii
   • Line Width - Šířka linie
   • Line Color 1 - Barva linie 1 (vnitřku)
   • Line Color 2 - Barva linie 2 (okrajů)
   • (podrobnější údaje hledejte zde)

   

   

   

   

   

  • Units - Jednotky units

   

   

  • Speed Monitor - Sledování rychlosti speed_monitor
   • Min Speed - Minimální rychlost (rychlost klesne pod minimální => přehraje soubor minspeed.wav)
   • Set Speed - Nastavit rychlost (rychlost překročí nastavenou => přehraje soubor setspeed.wav)
   • Max Speed - Maximální rychlost (rychlost překročí nastavenou => přehraje soubor maxspeed.wav)
   • (podrobnější údaje hledejte zde)
  • Help - Nápověda
    • Help - Nápověda
    • About - O (programu)
    • Registration Info - Informace o registraci
    • Enter Registration Code - Vložit registrační kód
    • Remove Registration - Odstranit registraci
    • Reset PDA - Resetovat PDA
    • Developer Info - Informace pro vývojáře

     


  Keywords: Toulky, wendabr, ailcik, navigace, OziExplorer, OziExplorerCE, open map file, otevři mapový soubor, open recent map, otevři předešlé mapy, waypoints, body zájmu, uživatelské body, route, naplánovaná cesta, track log, logování trasy, download, upload, plugin WinCE

  (c) srpen - září 2008 TOULKY team - Brno Medlánky