Nastavení programu OziExplorerCE

 

Konfigurační menu (File - Configuration)

Menu Konfigurace

Hlavní vstup do konfiguračního menu. Obsahuje dalších 12 možností podmenu k nastavení vlastností programu a jeho chování ve všech režimech činnosti.


General Settings

Obecné nastavení OziExplorerCE. Zde jsou vám nabídnuty možnosti základního nastavení programu:

Operation Settings

Position Format General Settings

Na prvním záložce volíte formát souřadnic, které chcete využívat. OziExplorerCE umí pracovat se všemi základními formáty a plynuje mezi nimi přepínat. Lze tedy nahrát data v jednom formátu, následně formát přepnout a číst v jiném formátu. Pokud využíváte GPS ke geocachingu, pravděpodobně budete mít nastaven formát „Deg.Min“, tzn. že sekundy budou přepočítány na desetiny minut. Tento formát se používá například v souborech GPX, předávající GPS údaje o souřadnicích keší, stahovaných z webu www.geocaching.com

Display Datum
Další údaj bude standardně nastaven na „WGS84“, což je formát, ve kterém jsou předávána data z GPS. Pokud budete vlastnit některé starší kalibrované mapy ze socialistické ČSSR, resp. na vojenském základě z doby Varšavské smlouvy, bude možná třeba nastavit jednu z těchto možností „Pulkovo1“, „Pulkovo2“ nebo „S42“. Pokud máte nastaven špatný formát, poznáte to okamžitě na to, že šipka na mapě je „ujetá“ o poměrně velkou vzdálenost bokem.

OziExplorerCE - MAP souborPozn. Jak poznat ve kterém formátu je mapa tzv. zkalibrovaná? U každého obrázku mapy musí být soubor s koncovkou „map“. Když ho otevřete, v hlavičce naleznete údaje, který formát byl použit pro kalibraci, tj. přiřazení zeměpisných souřadnic v určitém datovém formátu.

Load Last Map
Další zatržítko pouze říká, že při spuštění OziExploreruCE se má automaticky načíst naposledy používaná mapa. (Doporučuji – předejdete tím prázdnému displeji).

Další zatržítka aktivujeme tehdy, pokud chceme při spuštění OziExploreru načítat automaticky seznam uživatelských bodů (waypointy v souboru ceWaypoints.wpt) nebo záznam prošlé trasy (soubor ceTrack.plt).

Load Wp Log
Při startu je automaticky načten soubor s vytvořenými waypointy (ceWaypoints.wp). Vytvořené waypointy jsou automaticky ukládány do souboru ceWaypoints.wpt (pokud je nastaveno automatické logování waypointů v menu File / Waypoints).

Load Track Log
Při startu programu je automaticky spuštěn soubor pro logování trasy (ceTrack.plt). Kykoli potom vykonáte pohyb na mapě, je automaticky zaznamenán do tohoto souborul, pokud je povolen (menu File / Track Log zatržen).

Zoom Levels

Zoom Levels Extra Map Zooms
Na druhé záložce volíte, jaké stupně zoomu budou standardně nastaveny. Následně je využíváte pomocí ikon pro ovládání zoomu (zvětšen/zmenšení) v dolní liště. (Viz obrázek). Pokud si myslíte, že některý ze stupňů nepotřebujete, lze ho samozřejmě vynechat. Tato měřítka mají význam při práci s mapami ve formátu OZF2 nebo OZF3 a dovolí vám používat různá měřítka mapy při výrazné redukci velikosti mapového souboru.

Smooth Zoom
Je-li vybráno, provádí bilineární filtrování za účelem vyhlazení. U starších (pomalejších) PDA může tato možnost vést k významnému zdržování, protože nebudou "stíhat". (Pro příklad - na mé 416MHz PDA cítím zpomalování při překreslování jenom tehdy, pokud současně s OziExplorerem běží i další navigační programy, např. TomTom).

Zoom Levels
Ty úrovně zoomu, které vyberete, budou při práci s konkrétní mapou vytvořeny "za letu" a nemusí tak být obsaženy v OZF3 souboru. Jestliže jsou měřítka 75% a 50% použita v OZF3, budou použita preferenčně.

Other Settings

Others Settings
Pomocné parametry pro spuštění a běh programu. OziExplorerCE bude pracovat správně, i když nebudete do nastavení podmenu zasahovat. Je však dobré vědět, jak bude PDA v tom případě reagovat.

 

 

 

Auto Start GPS Coms
První zatržítko určuje, že zároveň se spuštěním programu OziExplorerCE budou načítána data, posílaná z GPS. (Ta musí být zapnutá, jestliže máte integrovanou GPS, bude automaticky spuštěna).

Auto Set Time
Druhá možnost nastavuje čas podle přjatého času atomových hodin GPS, nikoli podle počítače.

Auto Screen Control - po startu je automaticky navolen režim Screen Control (ovládání prstem)

No ShutDown
Nastaví se zákaz vypínání PDA při komunikaci s GPS. Tato volba způsobuje to, že program posílá každých 30 sekund operačnímu systému pokyn, po kterém si OS myslí, že byla zmáčknuta klávesa a nespustí tak program, který by mohl vést k vypínání PDA pro nečinnost uživatele (šetření zdroje při napájení z akumulátoru). Nezastaví se tak ale šetřič obrazovky, to se musí ošetřit v příslušném menu PDA.

Show Pixel x,y
Při povolení zatržítkem je zobrazena souřadnice X,Y bodu na obrazovce při dotyku stylusem (při delším podržení následuje kontextové menu)

 

System Settings

Sytem SettingsZoom Font
Velikost písma, použitého pro zobrazení procent zoomu na displeji. Pokud použijete velikost 0 (nula), nebude se velikost zoomu zobrazovat na displeji, získáte více prostoru pro obrázek mapy.

Map Name Font
Velikost písma, použitého k zobrazení názvu mapy. Jestliže použijete velikost 0 (nula), nebude se název mapy zobrazovat na displeji, získáte více prostoru pro obrázek mapy.

Toolbar Auto Hide
Automatické schování nástrojové lišty (při pohybu mapy s GPS). Jak si později ukážeme, pokud lištu s nástroji (dole pod menu) přímo nepotřebujete, šetříte si tak zabrané místo na displeji a to větší máte zobrazenu plochu mapy.


Map & Data Files Configuration

OziExplorerCE - MapFile PathsMap File Paths (6 Max) v tomto podmenu můžete nastavit celkem až 6 cest ke složkám s uloženými soubory map. (Nemusíte jich zadávat 6, pokud vystačíte s menším počtem mapových souborů). Tyto složky jsou programem používány pro indexaci map, jejich kontrolu při běhu programu a zároveň tím udáváte pořadí, v jaké jsou složky prohledávány při hledání jedné konkrétní mapy. Vřele doporučuju nechat všechny mapy jako podadresáře složky OziExplorer\Maps, přičemž každou mapu si uložíte v jedné zvláštní složce, naznačující názvem její použití, např. OziExplorer\Maps\Cesko25000. POZOR na rekurzivitu adresáře - OziExplorerCE se dívá POUZE do zadaného adresáře, nikoli už do toho, který je pod ním (vnořený)!

Open Dialog  - pomocí tohoto symbolu prohledáváte adresářovou strukturu PDA a zadáváte konkrétní cestu
File Path Dialog

Active Naznačuje (určuje), která z výše uvedených cest je aktivní, tj. které složky budou použity při hledání určité konkrétní mapy (funkce Find Map), resp. pořadí složek, které jsou prohledávány při změně mapy za přesunu mimo dosavadní mapový čtverec.

Data File Path Zde nastavujete složku, sloužící primárně pro "data" programu, tzn. například pro soubory naplánovaných cest (*.rte), prošlých tras (*.plt) a jiných dat, která chcete vnutit programu, resp. jsou výsledkem práce programu. Jestliže nezadáte konkrétní složku, je použit "root". ( \ , tj. hlavní adresář na příslušném paměťovém médiu). Vřele doporučuji nechat originální volbu, tj. složku OziExplorer\Data. Zároveň je třeba si navyknout jednou za čas udělat v této složce pořádek a vymazat nepoužívané datové soubory.


Map Image Files Configuration

Map Image Path
Map Image File Path 1 & 2 -Toto nastavení použijete pouze tehdy, pokud nemáte určeno uložení mapových souborů pomocí výše uvedených postupů (Map&Data Files Configuration).

Nastavte cestu k složce, kde jsou uloženy mapové soubory. Můžete tadat 2 cesty a obě budou kontrolovány, kdykoli budete požadovat příslušný mapový soubor. Protože jsou povoleny dvě cesty, můžete mít 1 cestu na zařízení (vnitřní paměti ROM či RAM) a 1 cestu na FLASH karta (nebo kdekoli jinde). Pokud nepotřebujete obě cesty, stačí zadat pouze jednu z nich. (Na na obrázku je to ta druhá, která je standardní). První cestou můžete například programu vnutit mapu na dočasně vloženém médiu - když nebude vloženo, použije se standardní cesta OziExplorer\Data.

Jestliže zadáte cestu, ukazující dovnitř .map souboru, bude tento příkaz na OziExplorerCE ignorován. Nezapomeňte také, že na "malé" verzi OziExploreru nemůžete spustit jiné mapy, než ty ve formátu OZF2 (OZF3), resp. ve vývojových verzích programu i formát ECW. Jestliže jste na stolní verzi programu používali i jiné formáty (např. JPG), je nutno je před používáním v OziExplorerCE převést pomocí utility Img2Ozf Converter .

Get Path Dialog  - pomocí tohoto symbolu prohledáváte adresářovou strukturu PDA a zadáváte konkrétní cestu


NMEA (GPS) Configuration

Port Settings (Nastavení komunikačních portů)

NMEA GPS

Communication Port Zde zadáváte číslo COM portu, na kterém bude program komunikovat s GPS. Všechny cesty (včetně infračerveného spojení a Bluetooth) jsou vnitřně převedeny na sériové COM porty s příslušným číslem. Zobrazují se pouze ty porty, které jsou nabízeny operačním systémem.

Upozorňuji v této souvislosti, že některé ze starších typů PDA s integrovanou GPS měly v nastavení problémy a porty bylo třeba operativně měnit.Tuto informaci je dobré znát už v okamžiku instalace programu. Zvláštní pozornost věnujte nastavení COM portu tehdy, jestliže ho chcete sdílet více navigačními programy v jednom čase (např. spolu s OziExplorerm i TomTom nebo IGO apod. Například u mého PDA Asus A632 se potom nastavuje v operačním systému tzv. hardwarový port COM5, tj. skutečný port, kde pracuje GPS a tzv. port pro aplikace COM9, na který jsou data vnitřně převáděna ke sdílení více programy. Pokud byste nastavili COM5, nebude možno využívat současně GPS data jiným programem!)

 • Jestliže používáte GPS, připojenou sériovým kabelem, je standardním portem většinou COM1. 
 • GPS na Compact Flash kartách (CF) přidávají nové COM porty do PDA. Konkrétní nastavení si musíte zjistit.
 • Navman GPS pro iPaqs přidává nový COM port do PDA a obvykle se hlásí jako "Navman GPS" nebo podobně.
 • Bluetooth GPS - pro Bluetooth bývá vyhrazeno více portů (obvykle vždy dva pro obousměrnou komunikaci). Jako pomůcku použijte informaci, že PDA s operačním systémem PocketPC 2002 obvykle používají COM8 and PDA s PocketPC 2003 port COM5.

Poznámka - čísla ukazovaných portů nejsou vždy smysluplná a začátečník obvykle ani není schopen zjistit, které porty PDA používá pro svou vlastní potřebu.

Baud - rychlost GPS signálu v jednotkách Baud (tj. bit za sekundu). Většinou se užívá rychlost 4800. Navman GPS užívá 57600 Bd.

Sentence -  forma dat, která je používána jednotkou GPS a bude jako taková zasílána do OziExploreru:

GPRMC or GPGGA or GPGLL - totoje tzv. NMEA věta, která se používá pro obdržení dat o pozici z GPS.

PVT Garmin - formát, který dovoluje OziExplorerCE komunikovat s Garmin GPS přijímači používáním PVT módu. Pro použití tohoto módu musí být splněny následující podmínky:

 • Váš Garmin musí podporovat PVT mód (ne všechny to umí)
 • GPS rozhraní musí být nastaveno na Garmin mód (nebo GRMN/GRMN)
 • Přenosová rychlost v OziExplorerCE muset být nastavena na 9600 Bd
 • GPS muset být propojena a zapnuta před začátkem komunikace (formou zaslání příkazů do GPS)

Sirf - Jestliže máte GPS s čipsetem SIRF (nejčastěji SIRF III). Všimněte si, že OziExplorerCE nezmění režim vaší GPS do tzv. Sirf módu (Ani vy to sami nedělejte, nebudete si následně s Ozíkem rozumět...).

GPS NMEA Output Datum - Většinou WGS 84, pokud máte nějaký specifivký přístroj, musíte si příslušný typ datumu zjistit. Typický příznak špatného nastavení v tomto případě je, že se oproti pohybu v terénu, pohybujete na mapě posunuti o desítky či stovky metrů, takže vaše pozice na mapě neodpovídá skutečnosti. Viz bod Display Datum.

 

Other Settings

NMEA GPS

Use Chk Sum - použití tzv. kontrolního součtu (checksum) pro zajištění kontroly správnosti přijetí správného obsahu dat. Jestliže kontrolní součet není správný, je přenesená věta z přenosu vyřazena a kontrolní součet (CSEM) je zobrazen na stavovém řádku. Jestliže tuto možnost nevyužijete, mohla by přijatá zkreslená data způsobit i změnu zobrazené mapy v důsledku špatné interpretace přijatých dat, což úzce souvisí i se zvýšenou zátěží procesů na PDA. Doporučuji nechat zatržené a věnovat pozornost i následujícímu nastavení.

Check Valid - kontroluj správnost přijatých dat. Při zatržení je kontrolováno platné nastavení v přijímané větě, pokud je určeno jako neplatné, bude vyřazené a na stavovém řádku bude zobrazena dvojice znaků NF (No Fix)..

Show GPS Fix Data - ukazuje typ platných dat a počet viditelných družic na příkazové řádce. Význam: G = GPS, D = DGPS (diferenciální GPS) - jsou přijímány doplňkové informace pro zpřesnění souřadnicové pozice.

Show DGPS secs - ukazuje na stavovém řádku počet sekund od posledního přijeti doplňkové informace. Má smysl pouze při použití DGPS.

Say Fix Info - nařizuje programu, aby slovně ohlásil zaměření souřadnic.

Tripmate GPS - Použití pouze v případě komunikace s GPS typu Tripmate GPS. (Je tím upřesněn jiný způsob začátku komunikace s GPS).

 


Moving Map Configuration

 

Operation

Moving Map

Screen Update - Jak často bude aktualizována informace na displeji. Příklad - 1=aktualizace obrazovka při každé NMEA větě, 2=aktualizace při každé druhé NMEA větě (tj. méně často). Vzhledem k tomu, že většina PDA je starších a tato nabídka má přímý vliv na zátěž přístroje, doporučuje se nastavovat hodnotu 2 nebo 3.

Screen Position - Pozice obrazovky (v režimu posunu mapy s použitím GPS nastaví vzdálenost mezi polohou a okrajem výřezu mapy). Default hodnota je 0, maximální 5.

Mode - vyběr režimu měření Air (letadlo), Marine (loď) or Land (země) . Volbou se nemění ani tak způsob měření, jako vzhled a způsob označení směru při navigaci po naplánované cestě.

Pointer

Moving MapPointer Style - tvar ukazatele.

 • Circle - nakreslí 2 kruhy a kříž na aktuální pozici.
 • Arrow - šipka, ukazující ve směru cesty.
 • Additional Pointers - další uživatelské ukazatele, načtené ze souborů s příponou *.mmp. Přídavné soubory *.mmp mohou být vytvořeny pouze ve složce, kde je nainstalován OziExplorerCE. Pro výuku vytvoření vzorových šablon použij následující dva soubory - glider.mmp a aeroplane.mmp a uprav si je. Instrukce jsou obsaženy na začátku souboru.

Pointer Color - barva ukazatele, u kruhu je to barva čáry, u šipky případně i výplně (viz Solid pointer)

Pointer Size - velikost ukazatele na obrazovce.

Solid Pointer - v případě volby "Šipka" je zobrazena nejen jako obrysová, ale jako vyplněná barvou.

 

Detailed Map

Moving Map

Load Detailed Map - při zatržení hledá více detailnější mapu (s podrobnějším měřítkem), po zvoleném čase ji automaticky nahraje

Interval - zadaný interval v sekundách, po kterém následuje automatické nahrání podrobnější mapy.

Upozornění: toto menu úzce souvisí s kvalitou tzv. indexování map, tzn. s tím, jak si program předem vyhodnotí parametry map a provede jejich indexaci, tj. zařazení do prostoru a měřítka. Této indexace se využívá také při zadání příkazu "Hledej podrobnější mapu".


Track Configuration

Track Log

Track Log

Toto menu určuje, jak se budou ukládat data o prošlé trase (track). Před dalším popisem je třeba upozornit na následující zvláštnost - body s uloženými souřadnicemi místa používají poměrně složité algoritmy (viz dále).

File Log Dist - File Log Distance - Vzdálenost záznamů do souboru - určuje vzdálenost záznamu trasových bodů do paměti PDA. Jestliže jsou v konfiguraci zvoleny kilometry, pak je vzdálenost v metrech. Vložení nuly záznam vypne. Volba příliš krátké vzdálenosti mezi 2 záznamy vytváří velké soubory. Záznam tracku lze zapnout/vypnout volbou File/TrackLog/Log Track to File. Doporučuje se proto volit nějakou rozumně velkou vzdálenost, např. 500 metrů (1500 stop).

Pokud je tato možnost aktivována, záznam trasy používá automatickou metodu ukládání bodů. Nový bod se uloží teprve tehdy, když je splněna některá z následujících podmínek:
- je překročena nastavená vzdálenost záznamu (Log Dist)
- změna směru cesty je větší než 7,5 stupňů (tj. zatočili, resp. odbočili jste)
- změna rychlosti je větší než 5 km/h nebo větší než 15%. (tj. změnili jste podstatným způsobem rychlost přesunu)

Splnění těchto podmínek by mělo zajistit, že se uložívšechny důležité body cesty při zachování rozumné velikosti souboru.

Mem Log Dist - Memory Log Distance - Vzdálenost záznamů do mapové paměti (záznam viditelný na mapě - platí totéž, co u záznamu do souboru). Poznámka: OziExplorer rozlišuje opravdu obě vzdálenosti - displejovou i souborovou! (Viz dále).

Track Tail - Stopa tracku, "traťový ocásek". Je to délka (počet bodů) trasy, uložená do paměti. Stopa je zobrazena na displeji za značkou polohy a slouží jako pomocná křivka pro ujasnění si, kudy jsme šli na mapě. Nemá to žádný vliv na záznam trasových bodů do souboru (viz výše). Maximálně se však u této verze programu do paměti vejde 1000 bodů. Stopa se překresluje při každém načtení pozice. Pokud je tedy příliš dlouhá (moc bodů), může překreslení trvat déle, než je interval do načtení další pozice. Ta se v takovém případě ztratí!

Track Color - Výběr barvy pro zobrazení logované trasy. Úzce souvisí s další možností - šířkou čáry. Defaultně je nastavena červená barva, doporučuji nechat, neboť jiné barvy se často v mapovém pozadí ztrácí.

Track Width - Výběr tlouštky čáry, kterou je zobrazována prošlá trasa na mapě. Vzhledem k tomu, že tlouštka 1 se zdá na displeji příliš tenká, je upřednostňována tlouška 2.

User Tracks

Máte možnost si uživatelsky označit až 5 tras včetně jejich parametrů (barva, touštka čáry).

User Tracks

Track Color (Tracks 1-5) - Vyber barvu pro příslušnou trasu. Celkem uživatelských 5 tras může být nahráno na displeji.

Track Width (Tracks 1-5) - Vyber šířku čáry, upřednostněna je šířka 2.


Waypoints Configuration

Waypoints Configuration

Symbol Size - poloha pomocného uživatelského bodu (waypointu) je určena malým kroužkem, jehož velikost zde nastavujete

Font Size - určení velikosti písma v názvu waypointu.

Check Proximity - při zatržení nařizujete programu, aby hlídal blízkost tohoto bodu vůči vaší aktuální pozici. Proximity (blízkost bodu v metrech ) je nastavitelná v jiném menu. Kontakt s nastavenými hranicemi okolí tohoto bodu, resp. jejich přejetí je oznámen 4 pípnutími.


Routes Configuration

Display Properties

Routes Properties

Symbol Size - velikost symbolu (nejčastěji malý kroužek), kterým se označují body cesty

Font Size - velikost písmen pro označení bodů cesty

Line Width - šířka čáry, kterou je plánovaná cesta nakreslena

 

Barvy všech tří částí cesty si můžete také zvolit samostatně:

Route Line Color - barva čáry cesty

Route Wp Color - barva symbolů pomocných bodů.

Route Text Color - barva textu, sloužícího k poisu symbolů pomocných bodů.

 

Proximity Properties

Proximity Properties

Proximity je takový zvláštní, nepřeložitelný pojem, nejčastěji se překládá jako vlastnost bezprostředního okolí bodu.

Auto Prompt - Automatické připomenutí při překonání hranic okolí bodu grafickým symbolem a zvukem.

Proximity - proximity je dána kruhovou vzdálenosti okolo určeného bodu. V tomto případě tedy udáváme poloměr tohoto kruhu a nastavujeme ji zároveň jako aktivní.

Sound Repeat - počet opakujících se pípnutí při dosažení proximity bodu.

Say Distance - nařizujete programu, aby vzdálenost k bodu oznámil i hlasově.(V souvislosti s touto možností připomínám počeštění programu OziExplorerCE pro ty, co neumí/nechtějí používat anglický jazyk. I tyto hlasová hlášení lze uvádět v češtině)

Check Wp Passed - pokud zvolíte zatržení, povolujete programu, aby započítal i proximity (oblast), kterou jste minuli. V tom případě se chová, jako byste jí prošli. Používá se například při plánování cesty, kdy program sleduje jednotlivé waypointy cesty v pořadí tak, jak jdou za sebou. Pokud byste zatržením neměli povoleno minutí určitého bodu, nemohli byste se k dalšímu dostat, protože by vás vedl opakovaně k tomu původnímu, který jste minuli.

Options Properties

Options Properties

Další zajímavá vlastnost, využitelná při plánované cestě v neznámém prostředí a na malém displeji PDA. Obvyklá velikost QVGA (320x240 bodů) sice umožňuje poměrně dost velké podrobnosti při zvětšení náhledu, ale výhradně na úkor přehledu okolí, který je možný jen při co nejvíce zobrazených objektech na displeji, Využívá se tedy možnosti dočasného zvětšení měřítka mapy při dosažení proximity bodu.

Use Auto Zoom - Použití automatického zvětšení mapy (mapový obraz se krátkodobě zvětší při vstupu do oblasti bodu a umožní tak například vidět podrobnosti řazení pruhů u křižovatky, přesný směr odbočení cesty apod.

Zoom Value - specifikujte %tuální zoom, o který se zvětší mapy při dosžaení proximity bodu. Příklad - plánovanou cestu můžete absolvovat při zobrazení 50% a při dosažení proximity (hranice) zvětšit zobrazení na 100%, což vám například umožní lépe vidět podrobnosti křižovatky.


Navigation Configuration

Navigation Configuration

Draw Nav Line - aktivuje (nakreslí) na diplejit čáru, naznačující směr dalšího pohybu ("goto line")

Line Width - šířka navigační čáry

Line Color 1 - barva navigační čáry (vnitřek)

Line Color 2 - barva navigační čáry (vnějšek)


Log Book

General Tab

Log Book File Path - nastavení cesty do složky, kde jsou deníkové záznamy skladovány

Auto 1

Log Book

Time / Distance Change (časová/dálková změna) - automaticky loguje pozici, datum/čas a další parametry při splnění podmínek, nastavených v menu, tj. po uplynutí nastaveného časového intervalu nebo ujítí nastavené vzdálenosti

Active - zatržením nastavujete podmínku jako aktivní, tj. bude realizována.

Image - při zatržení nařizujete programu, aby uložil i foto mapové obrazovky, kde jste byli v tom okamžiku. Určující je tedy splnění časové/délkové podmínky.

Auto 2Log Book

Speed Change / Heading Change - (změna rychlosti/změna směru) Automaticky loguje pozici, datum/čas a další parametry při splnění podmínek, nastavených v menu, tj. změna rychlosti o hodnotu v kilometrech za hodinu nebo změna směru o více než udaný počet stupňů

Active - zatržením nastavujete podmínku jako aktivní, tj. bude realizována.

Image - při zatržení nařizujete programu, aby uložil i foto mapové obrazovky, kde jste byli v tom okamžiku. Určující je tedy splnění rychlostní podmínky, resp. změny směru trasy.

Auto 3

Log Book

Automaticky loguje pozici, datum/čas a další parametry při splnění podmínek, tj. vstupu do proximity bodu nebo okamžiku připojení/odpojení GPS.

Active - zatržením nastavujete podmínku jako aktivní, tj. bude realizována.

Image - při zatržení nařizujete programu, aby uložil i foto mapové obrazovky, kde jste byli v tom okamžiku. Určující je tedy splnění podmínky dosažení hranice stanoveného bodu, resp. počátek/konec připojení GPS.

 


Units Configuration

Units ConfigurationV tomto menu se nastavují příslušné jednotky, používané u proměnných, vyjadřujících rychlost (Speed), vzdálenost (Distance), nadmořskou výšku (Altitude) a stupně (Degree).

U stupňů volíte následovně: True = skutečný pól, Magnetic = magnetický pól)

Vzhledem k tomu, že ani v přeloženém českém menu se nevejde zkratka "kilometry za hodinu", používá se anglický zkrácený zápis "kph".

 


Speed Monitor Configuration

Speed Monitor Configuration

Upozornění na dosažení rychlostního limitu, při kterém vás program hlasově upozorní ať už na to, že jdete pomalu nebo naopak rychle.

Min Speed - dosažení minimální nastavení rychlost nebo dokonce pokles pod ni. Je přehrán zvukový soubor minspeed.wav.

Set Speed - po dosažení stanovené rychlosti je přehrán zvukový soubor setspeed.wav

Max Speed - Dosažení maximální nstavené rychlosti. Je přehrán zvukový soubor maxspeed.wav.

Active - zatržením nastavujete podmínku jako aktivní, tj. bude realizována.

Vzhledem k tomu, že uvedené soubory jsou běžné záznamy zvukových informací, otvírá se velké pole působnosti tvůrcům speciálně namluvených hlášek :-)))


(c) srpen - září 2008 TOULKY team - Brno Medlánky